Lokale na sprzedaż

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach Rynek 12 odwołuje przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż praw do nieruchomości w Katowicach wskazanych w punktach 1 (ul. Leśnego Potoku 61) i 3 (ul. Mysłowicka 28) 

ogłoszenia, które ukazało się dnia 28.06.2019 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu ogólnokrajowym oraz na serwisie komunikaty.pl

Przyczyna odwołania przetargu w części – błędne informacje podane w treści ogłoszenia w punktach 1 i 3.

 

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości położone w Katowicach:

1. Przy ul. Leśnego Potoku 61, nieruchomość obejmuje: – prawo współwłasności w 3563/5040 częściach gruntu stanowiącego działki nr: 2277/37, 2276/37/ 1560/39 ołącznej pow. 1388m2 objętych księga wieczystą KA1K/00045706/8; – prawo własności jednokondygnacyjnego budynku opow. użytkowej 669,64m2; – prawo samoistnego posiadania nieruchomości od roku 1974. UWAGI: – działka 1563/37 opowierzchni 909m2 częściowo zabudowana budynkiem objęta księgą wieczystą KA1K/00004376/6 stanowi własność Miasta Katowice i jest użytkowana przez PSS „Społem” na czas nieoznaczony na podstawie umowy użytkowania – obecnemu najemcy nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu praw do tej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości: 693.000,00zł netto

2. Przy ul. Chrobrego 29, nieruchomość obejmuje: Własnościowe spółdzielczego prawo do lokalu użytkowego przy o pow. 77,0 m2 położonego w budynku handlowo-usługowym znajdujący się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST. Lokal niesamodzielny, bez własnego wejścia frontowego iwłasnego przyłącza prądu, stanowi część składową większego lokalu zjedynym wejściem głównym –większa część składowa całego lokalu jest własnością osoby fizycznej zarządzającej obiema powierzchniami, której przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia lokalu. Cena wywoławcza nieruchomości: 166.000,00zł netto

3. Przy ul. Mysłowickiej 28, nieruchomość obejmuje: Własnościowe spółdzielczego prawo do lokalu użytkowego przy o pow. 93,6 m2 położonego w budynku handlowo-usługowym znajdujący się w zasobach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal funkcjonalnie połączony zprzybudówką na terenie należącym do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnemu najemcy lokalu (pizzeria) przysługuje prawo jego pierwokupu. Cena wywoławcza nieruchomości: 103.000,00zł netto

 

Warunki przetargu:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z podaniem ceny netto za nieruchomość i proponowane warunki płatności, numeru konta bankowego, w zamkniętej kopercie z napisem odpowiednio „Przetarg – Leśnego Potoku” lub „Przetarg – Chrobrego” lub „Przetarg – Mysłowicka” na adres: PSS „Społem” w Katowicach, 40-954 Katowice, Rynek 12 (pok. 611) w terminie do 19.07.2019r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi wdniu 22.07.2019r.

2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto bankowe Nr 54843700020010015526980003 najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia ofert. Wprzypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku jak wpunkcie 3b. Wprzypadku wyboru innej oferty, wadium zostanie zwrócone oferentowi przelewem na wskazane konto wterminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

3. Po wyborze oferty, zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do:
a) zawarcia notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości wterminie do 30 dni od daty otwarcia ofert
b) wpłaty zadatku wuzgodnionej wysokości najpóźniej wdniu zawarcia umowy przedwstępnej.

4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje dostępne dla zainteresowanych wformie elektronicznej po zamówieniu drogą mailową.
Kontakt: tel. 32 790 25 52, e-mail: lokale@spolem.katowice.pl, ogłoszenie również na stronie: www.spolem.katowice.pl wdziale „Nieruchomości na sprzedaż”. 

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *